home
Leigh,  M
STUDENT
blog
Title
Thrown Works
Size
Medium
Stoneware & White Stoneware
Title
Flames
Size
Medium
Glazed Stoneware
Title
Drifting
Size
Medium
Glazed Stoneware
Title
Droplets Refired
Size
Medium
Glazed Stoneware
Title
3 Curve Parametric Loft
Size
Medium
Rhino
Title
Beach
Size
Medium
Soda fired Stoneware
Title
Thunder
Size
Medium
Soda fired Stoneware
Title
Fossil
Size
Medium
Soda Fired Stoneware
Title
Droplets
Size
Medium
Soda Stoneware